کلیپی از شهروند یزدی محمد علی اردانی، موسس نمایشگاه خودروهای دست ساز و کلاسیک در یزد

کلیپی از شهروند یزدی محمد علی اردانی، موسس نمایشگاه خودروهای دست ساز و کلاسیک در یزد