کلیپی از ثبت رکورد ملی توسط ٣ تن از ورزشکاران یزدی

کلیپی از ثبت رکورد ملی توسط ٣ تن از ورزشکاران یزدی
 

 

با حمايت سازمان فرهنگي اجتماعي ورزشي شهرداري يزد و هيئت ورزش هاي همگاني استان يزد