کارگاه رانندگی تدافعی

کارگاه رانندگی تدافعی

کارگاه رانندگی تدافعی، ویژه پرسنل سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی در ۲۸ و ۲۹ بهمن 98 در سالن فیروزه برگزار شد.