کاروان شادی غدیر

کاروان شادی غدیر

کاروان شادی غدیر

 گروهای سرود در میادین و خیابانهای سطح شهر

 از ۱۵ مردادماه ساعت ۱۹