چهل و چهارمين جلسه

چهل و چهارمين جلسه


چهل و چهارمين جلسه

با توجه به دعوتنامه شماره 471-1159/90 تاريخ 22/4/90 چهل و چهارمين جلسه هيئت مديره سازمان رأس ساعت 17:30 روز پنج شنبه 30/4/90 در محل دفتر مدير عامل سازمان تشكيل و به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد.

1-نامه شماره 471-1112/90 تاريخ 19/4/90در خصوص تعميرات سالن فرهنگسراي شهرداري يزد تا سقف 1،800،000،000 ريال مطرح و با انجام مناقصه محدود جهت انتخاب پيمانكار موافقت گرديد.

2-نامه شماره 471-1174/90 تاريخ 23/4/90 مدير عامل سازمان در خصوص ساخت و نصب تابلوهاي تبليغاتي فرهنگي بر عرشه هاي پل هاي بتني زير گذر و فلزي عابر پياده مطرح و با انجام مناقصه محدود جهت انتخاب پيمانكار موافقت گرديد.

3-نامه شماره 471-1197/90 تاريخ 27/4/90 مدير عامل سازمان در خصوص انتقال سازمان فرهنگي ورزشي از طبقه فوقاني ايستگاه شماره يك آتش نشاني به بلوار شهيد صدوقي ، ساختمان فاوا مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

4-نامه معاون اداري مالي سازمان ثبت در دبير خانه سازمان به شماره 1119 تاريخ 19/4/90 در خصوص تفاهم نامه پشتيباني فاوا در سال 1390 مطرح و پيشنهاد گرديد تا 30% تخفيف با فاوا مذاكره شود.

5-نامه معاون اداري مالي سازمان ثبت در دبير خانه سازمان به شماره 1164 تاريخ 22/4/90 در خصوص تجليل از كاركنان مرد سازمان به مناسبت روز پدر مطرح و مقرر گرديد مشابه كاركنان شهرداري يزد و سازمان هاي وابسته (يك ربع سكه بهار آزادي ) هديه داده شد.

6-نامه شماره 27/11 تاريخ 27/4/90 كانون آگهي تبليغات آيينه يزد ثبت در دبير خانه سازمان به شماره 1213 تاريخ 28/4/90 در خصوص برگزاري نمايشگاه محصولات فرهنگي خاص از قبيل تابلو بافتهاي ابريشمي و تابلو سنگهاي آنتيك با محتواي قرآني و هنري مطرح و با مبلغ 3000،000 ريال اجاره به مدت 20 روز موافقت گرديد.

7-تفريغ بودجه سال 1389 مطرح و پس از توضيحات آقاي هوشمند معاون اداري مالي سازمان تصويب گرديد ضمناً مقرر گرديد جهت جبران زحمات نامبرده مبلغ 5000،000 ريال پاداش پرداخت گردد.