چهل و يكمين جلسه

چهل و يكمين جلسه


چهل و يكمين جلسه

بسمه تعالي

با توجه به دعوتنامه شماره471 -861/90 تاريخ 21/3/90 چهل ويكمين جلسه هيئت مديره سازمان رأس ساعت 14 روز  سه شنبه 24/3/90 در محل دفتر  مدير عامل سازمان با حضور امضا كنندگان تشكيل و به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد.

1-درخواست مسئول فرهنگي سازمان  به شماره 899 و تاريخ 24/3/90 در خصوص پرداخت حق الزحمه نگهبان فرهنگسراي قرآن و عترت از تاريخ 29/2/90 وطرح و مقرر گرديد بر اساس پيشنهاد مدير عامل سازمان ماهيانه مبلغ يك ميليون و هفتصد هزار ريال موافقت گرديد .

2-نامه شماره 65/ه تاريخ 4/3/90 رئيس هيئت مديره ورزش هاي همگاني (آقاي وحيد رضا خباز زاده )در خصوص برگزاري جشن ميلاد امام المتقين حضرت علي(ع) مطرح و مقرر گرديد با توجه به دستور كتبي جناب مهندس مير وكيلي شهردار محترم ،جهت مساعدت در حد مبلغ دو ميليون و پانصد هزار ريال مساعدت گردد . در رابطه با هزينه هاي مربوطه با تأييد و نظارت سازمان

3-نامه شماره 2215 تاريخ 22/3/90 مدير عامل محترم سازمان فاوا در خصوص در اختيار گذاشتن فرهنگسراي شهرداري جهت آموزش شهروند الكترونيك مطرح و مقررگرديد با توجه به مصوبه قبل هيئت مديره و با نظر شهردار محترم اقدام شود.

4-نامه شماره 1003-90 تاريخ 4/3/90 آقاي سيد عباس هاشمي مدير باشگاه ورزشي موعود در خصوص نصب بنر تبليغاتي موعود مطرح و مقرر گرديد در قالب تفاهم نامه فيمابين و پذيرش دانش آموزان كاركنان شهرداري معادل هزينه نصب بنر موافقت گردد.

5-نامه شماره 91 ك 1390 تاريخ 20/3/89 انتشارات عصر جوان قم در خصوص برگزاري نمايشگاه كتاب به مناسبت مبعث حضرت رسول اكرم (ص) در محل ميدان بعثت از تاريخ 23/3/90 لغايت 30/4/90 مطرح و مقرر گرديد به ازاي هر روز مبلغ يك صدو پنجاه هزار ريال بابت در اختيار گذاشتن مكان حداكثر به مدت 40 روز موافقت گرديد . بديهي است اخذ هر گونه مجوز لازم از ادارات و ارگانها به عهده ي متقاضي مي باشد.

6-نامه شماره 1180 تاريخ 11/3/90 سازمان آتش نشاني مطرح و مقرر گرديد هزينه هاي مصرف آب،برق ،گاز،مشترك با توجه به در اختيار گذاشتن ساختمان به سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري يزد ،معادل 3/1 مبلغ قبوض صادره توسط سازمان فرهنگي ورزشي پرداخت گردد.

7-نامه شماره 853 تاريخ 1/3/90 رياست محترم شوراي اسلامي شهر يزد منضم به نامه شماره 831 تاريخ 31/2/90 در خصوص بررسي و مساعدت انجمن آسمان كوير مطرح و مقرر گرديد ضمن بررسي بيشتر توسط سازمان به پيشنهادات توسط انجمن ارائه تادر جلسه بعدي تصميم گيري شود.