چهل و هفتمين جلسه

چهل و هفتمين جلسه


چهل و هفتمين جلسه

با توجه به دعوتنامه شماره 471-1159/90 تاريخ 22/4/90 چهل وهفتمين جلسه هيئت مديره سازمان رأس ساعت 17:30 روز شنبه 5/6/90 در محل دفتر مدير عامل سازمان تشكيل و به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد.

1-نامه مسئول امور فرهنگي سازمان ثبت در دبيرخانه به شماره 1518 تاريخ 2/6/90 در خصوص واگذاري طرح پويش رهروان حضرت زهرا (س) به كانون فرهنگي ، هنري بيت الرقيه به نمايندگي آقاي عماد الدين قانعي به مبلغ 34،220،000 ريال مطرح و با واگذاري آن به صورت ترك تشريفات موافقت گرديد.

2-نامه شماره 471-1531/90 تاريخ 5/6/90 مدير عامل سازمان در خصوص پرداخت مبلغ 6،000،000 ريال به برادران حميد كريمي ، روح الله شفيع و مجتبي شايق به علت كار مضاعف و تقديرو تشكر مطرح و با پرداخت آن به نسبت مساوي موافقت گرديد.

3-نامه شماره 19/90/4 تاريخ 29/5/90 آقاي مهندس سيد احمد رضا كلانتري ، كارشناس رسمي دادگستري در مورد نرخ استفاده از سالن فرهنگسراي شهرداري و همچنين پايه هاي ايستاده 3*4 سازمان مطرح و مقرر گرديد سازمان براساس لايحه اي تنظيم و جهت تصويب نهايي به شوراي اسلامي شهر يزد ارسال نمايد. استفاده ار هر سانس سالن فرهنگسراي شهرداري مبلغ 7000،000 ريال براي مواردي كه عدم درآمد زايي داشته و صرفا فرهنگي مي باشد كه در اين خصوص تا 30% تخفيف در اختيار مدير عامل سازمان باشد همچنين مقرر گرديد نرخ پايه هاي ايستاده 4*3 براساس نظريه كارشناسي به سه دسته تقسيم گردد. دسته اول روزانه 60،000 ريال، دسته دوم روزانه 80،000 ريال و دسته سوم روزانه 100،000 ريال كه مدير عامل مي تواند با در نظر گرفتن مسائل و شرايط سازمان نسبت به كاهش يا افزايش نرخ تا ميزان 20% اقدام نمايند.