چهل و هشتمين جلسه

چهل و هشتمين جلسه


چهل و هشتمين جلسه

با توجه به دعوتنامه شماره 471-1630 /90 تاريخ 90/06/17 چهل وهشتمين جلسه هيئت مديره سازمان رأس ساعت18روز پنج شنبه 90/06/17 در محل دفتر مدير عامل سازمان تشكيل و به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد.

1- نامه شماره 471-1629 /90تاريخ 90/06/17 مدير عامل سازمان در خصوص درخواست انجمن نجوم آسمان كوير در رابطه با در نظر گرفتن مكاني براي برگزاري دوره ها،كارگاه ها و همايش هاي نجوم و رصد ستارگان در قالب فرهنگسراي نجوم در سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري يزد و جابه جايي آن با يكي از فرهنگسراهاي جوان يا پرسش كه از برنامه هاي مصوب سازمان در 6 ماهه دوم سال مي باشد مطرح ،كه اعضاء پس از بحث و بررسي و توضيحات آقاي سراستاد دبير انجمن،با كليات آن موافقت و مقرر گرديد انجمن مذكور برنامه هاي يكساله خود و همچنين اعضاي هيئت مؤسس را جهت بررسي بيشتر به سازمان معرفي نمايند تا تصميم گيري قطعي به عمل آيد.

2- نامه شماره 471-1632 /90تاريخ 90/06/17 مدير عامل سازمان در خصوص ادامه بند 3 مصوبه مورخ 90/06/5 هيئت مديره سازمان در مورد استفاده پايه هاي ايستاده 4*3 جهت يادواره هاي شهدا به صورت رايگان و سالن فرهنگسراي شهرداري با 50 درصد تخفيف در صورت ارائه نامه كتبي و رسمي از بنياد شهيد و امور ايثارگران انقلاب اسلامي مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

3- اطلاعيه روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري يزد در راستاي تقدير از فرزندان ممتاز پرسنل شهرداري و سازمان هاي وابسته و همچنين كاركنان آنها در صورت ارائه گواهي آموزش به سازمان در مقاطع تحصيلي دبستان،راهنمايي،دبيرستان،دانشگاه و المپيادهاي استاني،كشوري و جهاني مطرح و مقررگرديد بر اساس كارنامه تحصيلي ارائه شده از سوي خانم زارع در مقطع كارداني و علي زارع در مقطع دبستان ،طبق شهرداري يزد عمل شود.