چهل و نهمين جلسه

چهل و نهمين جلسه


چهل و نهمين جلسه

با توجه به دعوتنامه شماره 471-1903 /90تاريخ 13/7/90 چهل و نهمين جلسه هيئت مديره سازمان رأس ساعت12:30روز پنج شنبه 90/07/14 در محل دفتر مدير عامل سازمان تشكيل و به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد.

1-   نامه شماره 1828 تاريخ 90/07/6 در خصوص ارائه ضمانت جهت انعقاد تفاهم نامه براي دريافت كمكهاي عمراني شهرداري مطرح و مقرر گرديد سازمان مجاز است نسبت به انعقاد و ارائه چك عادي جهت ضمانت تفاهم نامه هاي سال جاري با شهرداري اقدام گردد.

2-   نامه شماره 1825 تاريخ 90/7/6 در خصوص خريد لوازم و تجهيزات اداري از طريق ترك تشريفات به مبلغ يكصد ميليون ريال از فروشگاه لوازم اداري حميد مطرح،كه مقرر گرديد نسبت به بررسي موضوع و اخذ استعلام بهاء مجدد جهت طرح در جلسه بعدي اقدام گردد.

3-   نامه شماره 1921 تاريخ 90/7/14 در خصوص خريد كولر گازي از طريق ترك تشريفات از فروشگاه باغستاني تا سقف 48.000.000 ريال مطرح كه با درخواست فوق موافقت به عمل آمد.

4-   نامه شماره 1891 تاريخ 90/7/12 در خصوص طرح فراخوان عفاف و حجاب مطرح ،مقرر گرديد تا سقف مبلغ 50.000.000 ريال از طريق ترك تشريفات توسط اقاي امير بيگي و براساس برنامه مصوب هيئت مديره اقدام لازم به عمل آيد.

5-   مقرر گرديد درخواستهاي انجام ترك تشريفات مناقصه با ارائه گزارش توجيهي كامل به جلسه ارائه گردد.