چهل و دومين جلسه

چهل و دومين جلسه


چهل و دومين جلسه

بسمه تعالي

با توجه به دعوتنامه  شماره 471-934/ تاريخ 29/3/90 چهل و دومين جلسه هيئت مديره سازمان رأس ساعت 17 روز يكشنبه 29/3/90  در محل دفتر مدير عامل سازمان با حضور امضا كنندگان تشكيل و به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد .

1-نامه شماره 898 تاريخ 24/3/90 امور فرهنگي سازمان در خصوص برگزاري جشن الگو جهت نيمه شعبان مطرح و مقرر گرديد مكان مناسبي در يك منظر از شهر انتخاب و جهت هر چه باشكوه برگزار كردن مراسم بر اساس برنامه ريزي  صحيح و رعايت شئونات اسلامي و ضوابط مربوطه اقدام گردد.

2-نامه شماره 912 تاريخ 28/3/90 امور فرهنگي سازمان در خصوص شركت فرزندان همكار شهرداري و سازمان هاي وابسته در برنامه ريزي اوقات فراغت موسسه فرهنگي عروج با عنوان مدرسه ي عشق مطرح و مقرر گرديد در صورت پذيرش پرداخت هزينه ها ي مربوطه توسط شهردار ي محترم يزد،سازمان پيگيري و نظارت لازم جهت شركت فرزندان همكار را فراهم نمايد.

3-بند 2 نامه شماره 938/119/ص تاريخ 19/3/90 مدير كل امور مالياتي استان با عنوان شهردار محترم يزد در خصوص بهره مندي حداكثر ي از تابلوهاي تبليغاتي شهري به منظور ترويج فرهنگ پرداخت ماليات مطرح و مقرر گرديد بررسي لازم توسط سازمان در رابطه با موضوعات نشست مورخ 18/3/90 اداره كل امور مالياتي و شهرداري يزد صورت گرفته و در صورتي كه مساعدتي از ناحيه  اداره كل امور مالياتي به شهرداري و سازمان هاي مربوطه بالاخص  سازمان فرهنگي انجام گرفته باشد سازمان نيز متقابلا مساعدت لازم به عمل آورد در غير اينصورت سازمان برابر ضوابط با آن اداره كل همكاري نمايد.

4-نامه شماره 9103 تاريخ 29/3/90 آقاي امير شكاري دبير علمي دومين كنفرانس ملي وديريت مشتري در خصوص پرداخت سه ميليون و ششصد هزار ريال به شماره حساب سازمان بابت استفاده از چهار عدد پايه ايستاده 4*3 براي مدت 5 روز مطرح و با توجه به تأييد مسئول مالي و مديريت موافقت گرديد.

5-نامه شماره 829 تاريخ 18/3/90 در خصوص ايجاد غرفه هاي فرهنگي در محل هاي اسكان نوروزي از جمله پارك هاي هفتم تير،غدير،باغ ملي،مطرح و برابر تأييد كارشناس سازمان و مدير عامل سازمان به مبلغ 39.650.000 ريال (سي و نه ميليون و ششصد و پنجاه هزار ريال )مورد موافقت قرار گرفت.