چهلمين جلسه

چهلمين جلسه


چهلمين جلسه

بسمه تعالي

با توجه به دعوتنامه شماره 471-117/90 تاريخ 90/3/8 چهلمين جلسه هيئت مديره سازمان رأس ساعت 18 روز يكشنبه مورخ 90/3/8 در محل دفتر مدير عامل سازمان تشكيل و به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد:

1-نامه هاي شماره 183/ارگ تاريخ 90/3/2 و 20241 تاريخ 90/3/8 استانداري با پيوست نامه ارگ سريزد در خصوص مساعدت و همكاري در زمينه ي تبليغات مربوطه مطرح و مقرر گرديد با توجه به دستورات رياست محترم شوراي اسلامي و شهردار محترم در حد مقدور مساعدت لازم صورت گيرد.

2-نامه شماره 24/56/68/م تاريخ 90/3/3 تربيت بدني ناحيه مقاومت بسيج يزد در خصوص همكاري سازمان در رابطه با طرح نشاط و تعالي ورزش و اوقات فراغت دانش آموزان مطرح و مقرر گرديد در صورت پذيرش دانش آموزان مجموعه شهرداري به صورت رايگان و باتوجه به همكاري هاي گذشته تعداد پايه هاي ايستاده در حد امكان به صورت پاياپاي در اختيار گذاشته شود.

3-نامه شماره 679 مورخ 90/3/3 ايمان قانعي در خصوص واگذاري كتابخانه پارك بزرگ شهر مطرح و مقرر گرديد متقاضي جهت پيگيري موضوع به شهرداري يزد مراجعه نمايد.

4-نامه شماره 809 تاريخ 90/2/7 مديريت سازمان پسماند شهرداري يزد مبني بر استفاده از يك سانس سالن ورزشي در اختيار سازمان مطرح و مقرر گرديد با توجه به همكاري هاي قبلي آن سازمان متقابلا در صورت امكان مساعدت گردد.

5-نامه شماره 721 تاريخ 90/3/8 ثبت در دبيرخانه سازمان به نام آقاي سيد مجيد حسيني در خصوص واگذاري باشگاه ورزشي فتح جهت انبار شخصي مطرح كه به علت مغايرت با قوانين مورد موافقت قرار نگرفت.