چهارمین جشنواره فرهنگی ورزشی شهرداری در پارک غدیر

چهارمین جشنواره فرهنگی ورزشی شهرداری در پارک غدیرچهارمین جشنواره فرهنگی ورزشی در پارک غدیر برگزار گردید.

این جشنواره  با همکاری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد، هیئت ورزش های همگانی و کمیته همگانی هیئت های ورزشی در 20 رشته ورزشی برگزار گردید.