چهارمین جشنواره فرهنگی ورزشی شهرداری در پارک غدیر


چهارمین جشنواره فرهنگی ورزشی در پارک غدیر برگزار گردید.

این جشنواره  با همکاری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد، هیئت ورزش های همگانی و کمیته همگانی هیئت های ورزشی در 20 رشته ورزشی برگزار گردید.