چهارمین جشنواره اجتماعی نه به اعتیاد

چهارمین جشنواره اجتماعی نه به اعتیاد


چهارمین جشنواره اجتماعی نه به اعتیاد

 
 
 
 
به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر
 
 با محوریت: آموزش، پیشگیری،خانواده
 
 
 ۱ الی ۸ تیرماه ۱۴۰۱