پویش جشن خانگی غدیر

پویش جشن خانگی غدیر

 پویش جشن خانگی غدیر

محورهای پویش را در پوستر مشاهده کنید.

 ارسال تصاویر اجرای محورهای پویش، نام و شماره تماس به ایتا یا واتساپ ۰۹۳۸۰۱۷۳۳۰۰

مهلت ارسال آثار: ۲۴ مردادماه