پویش اطعام غدیر

پویش اطعام غدیر

 پویش اطعام غدیر

 شماهم میتوانید جهت سهیم شدن در ثواب عظیم اطعام غدیر به این پویش بپیوندید

شماره تماس : ۳۸۲۷۷۶۵۰