پویشی برای یه عالمه اتوبوس خالی شهرمون

پویشی برای یه عالمه اتوبوس خالی شهرمون


پویشی برای یه عالمه اتوبوس خالی شهرمون

پویشی برای یه عالمه اتوبوس خالی شهرمون که چرا خط واحدها مسافرش کمه ؟
 نظرت رو به مسئولین بگو با ارسال  به ادمین @Yazdfarhang  تا تاریخ 20 دی ماه فرصت دارید.