پویشی برای یه عالمه اتوبوس خالی شهرمون

پویشی برای یه عالمه اتوبوس خالی شهرمون

پویشی برای یه عالمه اتوبوس خالی شهرمون که چرا خط واحدها مسافرش کمه ؟
 نظرت رو به مسئولین بگو با ارسال  به ادمین @Yazdfarhang  تا تاریخ 20 دی ماه فرصت دارید.