پنجاه و چهارمین جلسه

پنجاه و چهارمین جلسه


پنجاه و چهارمین جلسه

 با توجه به دعوتنامه شماره 471-90/2676 تاريخ 90/9/30 پنجاه و چهارمین جلسه هيئت مديره سازمان رأس ساعت13:30روز پنج شنبه 90/10/1 در محل دفتر مدير عامل سازمان تشكيل و به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد.

1-در خصوص نامه شماره 471-90/2661 مورخ 90/9/27 موضوع حمایت مالی از چاپ کتاب(اسرار رنج ها) مطرح و مقرر گردید نسبت به ارائه پیش نویس اولیه کتاب و برآورد مالی اقدامات لازم جهت طرح در هیئت مدیره صورت پذیرد.

2-در خصوص نامه شماره 470-90/2633 مورخ 90/9/24 ،موضوع تبدیل وضعیت نیروهای ساعتی سازمان به شرکتی مطرح و مقرر گردید نسبت به معرفی نیروهای دارای مدرک کارشناسی به اداره حراست شهرداری جهت طی مراحل گزینش اقدامات لازم صورت پذیرد.

3-در خصوص نامه شماره 853 مورخ 90/3/1 موضوع راه اندازی فرهنگسرای نجوم مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

4-در خصوص نامه شماره 37/1/10558 مورخ 90/9/20 موضوع درخواست مدیر کل محترم ثبت احوال ،نصب یک عدد بیلبورد تبلیغاتی جلوی اداره ثبت واقع در خیابان شهید ابراهیمی ،مطرح و مقرر گردید برابر نرخ کارشناسی منطقه با عنایت به مصوبات شورا در خصوص نرخ فرهنگی اقدامات لازم بعمل آید.

5-در خصوص نامه شماره 2167 مورخ 90/8/10 موضوع درخواست کمک جهت تأمین هزینه لباس ورزشی مطرح و با پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان مورد موافقت قرار گرفت.