پنجاه و پنجمين جلسه

پنجاه و پنجمين جلسه


پنجاه و پنجمين جلسه

پيرو دعوتنامه شماره 90/2784 به تاريخ 12/10/90 جلسه هيئت مديره رأس ساعت 13:30 مورخه 15/10/90 با حضور امضاكنندگان تشكيل و موارد به شرح ذيل اتخاذ تصميمي گرديد:

1.      نامه شماره 90/2697-471 به تاريخ 30/9/90 در خصوص بودجه سال 91 مطرح كه پس از بحث و بررسي با رقم كلي 23668000000 ريال كه مبلغ 12818000000 ريال جاري و مبلغ 10850000000ريال سرانه مي باشد به تصويب رسيد.

2.      اصلاحيه و متمم بودجه سال 90 سازمان نيز مطرح كه پس از  بحث و بررسي اصلاحيه مذكور با رقم كلي 9190000000 ريال موافقت به عمل آمد.