پنجاه و يكمين جلسه

پنجاه و يكمين جلسه


پنجاه و يكمين جلسه

 با توجه به دعوتنامه شماره 471-2237 /90تاريخ 90/8/15 پنجاه و يكمين جلسه هيئت مديره سازمان رأس ساعت14:30روز دو شنبه90/08/16 در محل دفتر مدير عامل سازمان تشكيل و به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد.

به منظور استفاده از ظرفيت متخصصين و كارشناسان در اداره ي فرهنگسراي قرآن و عترت(عليهم السلام) و همچنين فرهنگسراي خانواده افراد ذيل را به پيشنهاد اعضاي هيئت مديره سازمان با رعايت اولويت،مشخص و معرفي نمودند كه در صورت نهايي شدن ،احكام اعضاي هيئت مديره فرهنگسراها توسط رئيس شوراي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري يزد صادر مي گردد و مدت زمان اعتبار احكام از تاريخ صدور به مدت دو سال مي باشد .

به پيشنهاد هيئت مديره ،برنامه هاي فرهنگسراي قرآن و عترت كه در سال جاري به تصويب اعضاي هيئت مديره سازمان فرهنگي ورزشي رسيده به اعضاي هيئت مديره انتصابي ابلاغ گردد.بديهي است در صورتيكه هيئت مديره فرهنگسرا نظر اصلاحي دارد مي تواند به هيئت مديره سازمان اعلام نمايد .

اعضاي هيئت مديره انتصابي فرهنگسراي خانواده موظف به تدوين برنامه اداره ي فرهنگسراي خانواده بوده و آن برنامه را به منظور نهايي شدن به هيئت مديره سازمان جهت تصويب ارائه نمايند .

پس از تصويب نهايي برنامه هاي فرهنگسراها توسط هيئت مديره سازمان فرهنگي ورزشي به منظور اجراي برنامه مدير عامل سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري يزد از محل رديف مصوب بودجه ميزان هزينه كرد آن را ابلاغ مي نمايد.

مدير عامل فرهنگسراها توسط هيئت مديره فرهنگسرا ها انتخاب و حكم وي توسط مدير عامل سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري يزد ابلاغ مي گردد.

-اعضاي پيشنهادي فرهنگسراي قرآن و عترت:

1-استاد محمدرضا شايق2-آقاي دكتر طاهر نژاد3-حاج آقاي مطهريان4-حاج آقاي غضنفري5-خانم حميده رسولي

-اعضاي پيشنهادي فرهنگسراي خانواده :

1-آقاي دكتر محمد حسين فلاح2-آقاي دكتر عاصي3-خانم وفائيان4-آقاي آبايي5-خانم قياسي6-خانم فروزنده منصوري

مدير عامل سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري يزد به عنوان رئيس هيئت مديره فرهنگسراهاي قرآن و عترت و همچنين خانواده توسط رئيس هيئت مديره سازمان فرهنگي ورزشي منصوب مي گردد.

شيوه كار بدين قرار است كه بودجه ،مكان، و امكانات فرهنگسراها،نظارت و تصويب از سازمان و پيشنهاد برنامه و اجراي آن پس از تصويب هيئت مديره سازمان ،از طرف هيئت مديره فرهنگسرا و مدير عامل آن قابل اجراست .

بديهي است كه برنامه ها به نام فرهنگسراي شهرداري انجام مي شوداما ذكر نام مؤسسات و برنامه هاي مربوط بخش خصوصي به عنوان مشاركت كننده مانعي ندارد .