پنجاه و دومين جلسه

پنجاه و دومين جلسه


پنجاه و دومين جلسه

 با توجه به دعوتنامه شماره 471-2279 /90تاريخ 90/8/19 پنجاه و دومين جلسه هيئت مديره سازمان رأس ساعت13:30روز پنج شنبه 90/08/26 در محل دفتر مدير عامل سازمان تشكيل و به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد.

1-   طرح پيشنهادي شماره 2356 تاريخ 90/8/26درخصوص طرح فرهنگ عاشورايي مطرح كه ضمن تصويب مقرر گرديد برابر طرح ارائه شده تا سقف مبلغ بيست ميليون ريال نسبت به انجام كار اقدام لازم به عمل آيد .

2-   نامه شماره 471-2129 /90تاريخ 90/8/5 در خصوص گزارش عملكرد شش ماهه سالجاري مطرح كه پس از بحث و بررسي و توضيحات لازم به تأييد و تصويب اعضاء رسيد.

3-   نامه شماره 471-2207 /90تاريخ 90/8/12 در خصوص برپايي نمايشگاه كتاب در ميدان فرهنگ توسط انتشارات كتاب هادي مطرح ،كه با درخواست فوق با اخذ مبلغ پنج ميليون ريال و به مدت يك ماه موافقت به عمل آمد.

4-   نامه شماره 471-2206 /90تاريخ 90/8/12 در خصوص برپايي نمايشگاه كتاب در ميدان بعثت توسط شركت طلايه داران ايساتيس مطرح ،كه با درخواست فوق با اخذ مبلغ پنج ميليون ريال و به مدت يك ماه با هماهنگي اداره اجرائيات و كنترل و انتظامات شهرداري موافقت به عمل آمد.

5-   نامه شماره 2347 تاريخ 90/8/26 در خصوص اخذ مجوز جهت افزايش نرخ كرايه خودرو رانندگان سازمان مطرح ،كه مقرر گرديد برابر عملكرد شهرداري يزد در خصوص افزايش نرخ كرايه اقدام گردد.

6-   نامه شماره 2266 تاريخ 90/8/18 در خصوص تقدير از پرسنل و فرزندان پرسنل ممتاز در مقاطع مختلف تحصيلي مطرح ،كه مقرر گرديد برابر ليست پيوست و عملكرد شهرداري يزد اقدام لازم به عمل آيد.

7-   نامه شماره 471-2205 /90تاريخ 90/8/12 در خصوص استفاده از پرسنل سازمان امور رفاهي تفريحي با توجه به مصوبه شوراي محترم اسلامي شهر در خصوص ادغام دو سازمان فرهنگي ورزشي و رفاهي تفريحي مطرح،كه مقرر گرديد برابر نظر مديريت سازمان و ضوابط اقدام لازم به عمل آيد.