پروژه اجرای نقش برجسته میدان آزادی

پروژه اجرای نقش برجسته میدان آزادی


پروژه اجرای نقش برجسته میدان آزادی

به گزارش روابط عمومی سازمان رفاهی _تفریحی شهرداری یزدبه نقل از واحد زیبا سازی سازمان پروژه اجرای نقش برجسته میدان آزادی به متراژ60مترمربع به مدت دوهفته به اتمام رسیدکه جهت اجرای این پروژه مبلغی بالغ برنودمیلیون ريال هزینه شده است