پروژه اجرای نقاشی دیواری بلوارشهیدصدوقی

پروژه اجرای نقاشی دیواری بلوارشهیدصدوقی


پروژه اجرای نقاشی دیواری بلوارشهیدصدوقی

به گزارش روابط عمومی سازمان رفاهی _تفریحی شهرداری یزدبه نقل ازواحدزیباسازی سازمان پروژه اجرای نقاشی دیواری بلوارشهیدصدوقی جنوبی به متراژ40مترمربع به مدت یک هفته به اتمام رسیدوجهت اجرای این پروژه مبلغی بالغ برهشت ملیون ریال هزینه شده است.