پروژه اجرای نقاشی دیواری بلوارسیدرضاپاکنژاد

پروژه اجرای نقاشی دیواری بلوارسیدرضاپاکنژاد


پروژه اجرای نقاشی دیواری بلوارسیدرضاپاکنژاد

به گزارش روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی شهرداری یزدبه نقل ازواحدزیباسازی سازمان پروژه اجرای نقاشی دیواری بلوارسید رضا پاکنژادبه متراژ180مترمربع به مدت یک ماه به اتمام رسیدکه جهت اجرای این پروژه مبلغی بالغ برچهل وپنج میلیون ریال هزینه شده است