پروژه اجرای نقاشی دیواری بلوارخامنه ای

پروژه اجرای نقاشی دیواری بلوارخامنه ای


پروژه اجرای نقاشی دیواری بلوارخامنه ای

به گزارش روابط عمومی سازمان رفاهی_ تفریحی شهرداری یزدبه نقل ازواحدزیباسازی سازمان پروژه اجرای نقاشی دیواری بلوارخامنه ای به متراژ110مترمربع به مدت دوهفته به اتمام رسید وجهت اجرای این پروژه مبلغی بالغ بربیست وهفت میلیون وپانصد هزارریال هزینه شده است.