پایش سلامت کارکنان سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد

پایش سلامت کارکنان سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد


پایش سلامت کارکنان سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد

پایش سلامت کارکنان سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد

چکاپ کامل پرسنل شامل قند خون، سطح اکسیژن خون، ضربان قلب، فشارخون و بررسی بیماری کرونا، 1 تیرماه در سالن فیروزه سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی یزد