ویژه برنامه شب یلدا با فرشتگان زمینی

ویژه برنامه شب یلدا با فرشتگان زمینی


ویژه برنامه شب یلدا با فرشتگان زمینی

ویژه برنامه شب یلدا با فرشتگان زمینی شنبه 30 آذرماه ساعت 17:30 در بیمارستان شهیدصدوقی برگزار میشود.