ورقی از کویر "۶"

ورقی از کویر "۶" 
 
نیم نگاهی بر آثار نویسندگان یزدی
 
 برج قحطی نوشته حامد حکیمیان