ورزش صبحگاهی نشاط و تندرستی

ورزش صبحگاهی نشاط و تندرستی


ورزش صبحگاهی نشاط و تندرستی

ورزش صبحگاهی نشاط و تندرستی در روز یکشنبه 15 دی ماه ساعت 9 صبح در کانون اصلاح و تربیت برگزار میشود.