ورزش صبحگاهی به مناسبت روز فرهنگ پهلوانی ورزش زورخانه ای در پارک غدیر

ورزش صبحگاهی به مناسبت روز فرهنگ پهلوانی ورزش زورخانه ای در پارک غدیر