ورزش صبحگاهی به مناسبت روز اهدای خون در اداره کل انتقال خون استان یزدبه روایت تصویر