وبلاگ چیست ؟

وبلاگ چیست ؟


وبلاگ چیست ؟
اینترنت امکانات و ابزارهای متعددی را به منظورارائه خدمات وسرویس ها در اختیار علاقه مندان قرار می دهد . یکی از ویژگی های بسیارجذاب اینترنت ارائه سرویس ها و خدماتی است که شما را قادر می سازد با مخاطبان خودارتباطی پویا و متقابل برقرار نموده و از نقطه نظرات آنان در رابطه با یک مطلب ،آگاه شوید .
در این راستا هر یک از کاربران می توانند دانش و تجارب خود را دراختیار دیگران قرار داده و خود نیز به عنوان عضوی از یک جامعه شبکه ای مطرح گردند ( اشتراک دانش ) . فرض کنید ابزاری ارزان قیمت برای انتشار مطلب در اختیار هر نویسندهو یا صاحب قلمی باشد که بتواند با استفاده از آن عقاید، اخبار ، دیدگاهها و نقطهنظرات خود را در رابطه با موضوعات مورد علاقه ، بدون محدودیت های مرسوم بیاننماید.آیا شما علاقه مند به استفاده از چنین ابزاری می باشید ؟ آیا تمایل به داشتنیک روزنامه شخصی دارید که در آن بتوانید مطالب خود را در ارتباط با موضوعات موردعلاقه ، بیان نمائید؟ بشریت درطی چند سال گذشته قدم در دنیای جدیدی گذاشته است کهبدون شک یکی از مهمترین دستاوردهای آن تحول و دگرگونی اساسی در ارتباط با نحوه نشراطلاعات است. وبلاگ ( Weblog ) و یا بلاگ ( Blog ) نمونه ای در این زمنیه بوده کهبا توجه به ماهیت اینترنت ، ویژگی دو طرفه بودن وب و تنوع خواسته استفاده کنندگان،در کانون توجه علاقه مندان قرار گرفته و ما امروزه شاهد رشد و گسترش چشمگیر آن میباشیم . واژه " بلاگ " ، از جمله واژه های جدیدی است که قدم در عرصه ادبیات جهانیاینترنت گذاشته است .در این مقاله قصد داریم به بررسی این پدیده جدید! اینترنتپرداخته و با ابعاد متفاوت آن بیشتر آشنا شویم .
تاریخچه وبلاگ و وبلاگ نویسی
برخی بر این عقیده هستند که اولین وبلاگ توسط " تیم . برنرزلی " ( مخترع وب ) ایجاد که در آن وی به سایت های جدیدی که در آن زمان ایجاد و بر روی اینترنت فعال میشدند ، اشاره می نمود ( http://info.cern.ch ) . دومین وبلاگ توسط "Marc Andreessen" درNCSA ایجاد که وی نیز در آن عملیاتی مشابه وبلاگ "برنرزلی " را انجاممی داد( تا اواسط ۱۹۹۶ ) .در فاصله بین سال های ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۷ که از آن به عنوان " انفجار وب " ، نام برده می شود ، چندین وبلاگ جدید دیگر نیز ایجاد گردید . از وبلاگهای اولیه می توان به وبلاگ متعلق به Dave Winer ( اخبار مربوط Scripting ) ، وبلاگ Barger و Cameron Barrett ، اشاره نمود . محتویات وبلاگ های اولیه اغلب شامل مجموعهای از لینک ها و توضیحاتی بود که متناسب با علاقه نویسنده ، ایجاد می گردید. درادامه وبلاگ نویسان ، علاقه مند به ایجاد وبلاگ هائی شدند که در آن مطالبی را درجمی نمودند که خود تمایل به خواندن آن را در آینده داشتند ( نظیر دفترچه خاطرات شخصی ) . بدین ترتیب ، وبلاگ ها دارای شخصیتی خاص برای خود شدند که این شخصیت رامستقیما" از مولف خود به ارث می بردند . ( شما با مطالعه دفترچه خاطرات شخصی هر فردمی توانید با ابعاد متفاوت شخصیتی وی نیز تا اندازه ای که امکان دارد ، آشنا شوید ) .گسترش و عمومی شدن وبلاگ ها : اکثر وبلاگ های اولیه توسط طراحان وب و نرم افزار وبه عنوان یک فعالیت جانبی که در منزل دنبال می نمودند ، ایجاد و محتوی و ماهیتاطلاعاتی آنان در رابطه با توانمندی و پتانسیل های فن آوری هائی بود که در آن زمانیکی پس از دیگری مطرح می شدند . تعداد وبلاگ ها در ابتدا بسیار اندک و محدود بود تااین که در سال ۱۹۹۹ با راه اندازی چندین سرویس رایگان و یا ارزان قیمت دررابطه باوبلاگ و وبلاگ نویسی ، تعداد آنان رو به افزایش نهاد . سرویس هائی نظیر : Pitas, Livejournal ، Blogger و EditThisPage.com ، نمونه هائی در این زمینه می باشند . استفاده از سرویس های فوق،مستلزم دانش فنی بالائی نبود و علاقه مندان به ایجادوبلاگ می توانستند به سرعت اقدام به ایجاد وبلاگ مورد نظر خود نمایند . ( رشدچشمگیر وبلاگ و وبلاگ نویسی ) .تا اواسط سال ۲۰۰۰ ، بیش از یکهزار وبلاگ ایجاد واین رقم تا اواسط سال ۲۰۰۲ به بیش از نیم میلیون رسید. بر اساس آمار موجود، تعدادوبلاگ های ایجا د شده توسط سیستم های وبلاگ نویسی به بیش از چندصدهزار رسیده و هرچهل ثانیه یک وبلاگ جدید ، ایجاد می گردد ( بیش از شصت هزار وبلاگ در هر ماه . منبع ) .یکی از مهمترین تحولات مهم در ارتباط با وبلاگ ها ، تبدیل آن به یک رسانه محاورهای بود. تعداد زیادی از مولفین و نویسندگان وبلاگ ها از وبلاگ خود برای بحث درارتباط با موضوعات مورد علاقه و یا موضوعات گفته شده توسط سایر نویسندگان در وبلاگهای دیگر استفاده و با بکارگیری لینک های متعدد،امکان دنبال نمودن مباحث مورد نظررا در اختیار خوانند گان قرار می دهند. بدین ترتیت ، خوانند گان علاقه مند ، میتوانستند در مباحثه مورد نظر شرکت و علاوه بر آگاهی از سایر دیدگاههای موجود ، نقطهنظرات خود را بیان و یا شخصا" اقدام به ایجاد وبلاگ و دنبال نمودن مباحث مورد نظردر وبلاگ خود نمایند . از لحاظ ظاهری ، شاید وضعیت فوق را بتوان مشابه ارتباطات "چندین نفربا چندین نفر" در نظر گرفت که تاکنون به اشکال متفاوتی نظیر newsgroups ( گروه های خبری ) و یا mailing lists ( لیست های نامه ) ، پیاده سازی شده است . دراین رابطه یک تفاوت اساسی وجود دارد : با توجه به اینکه نطرات ارائه شده بر رویفصای متعلق به مولف وبلاگ ارسال می گردد ، پاسخ به سایر افراد ضروری نبوده و آنانپاسخ خود را با مراجعه به وبلاگ ، مشاهده خواهند کرد. یکی دیگر از تحولاتی کههمزمان با رشد و گسترش وبلاگ ها محقق گردید ، مطالعه وبلاگ ها توسط سایر وبلاگنویسان بود که باعث ایجاد پدیده ای با نام blogrolling ، گردید . ( بخشی از یکوبلاگ که لیست سایت هائی را که مولف وبلاگ - بلاگر - ، آنان را بطور منظم و همیشهمطالعه و اصطلاحا" به آنان سر می زند را مشخص می نماید. این بخش معمولا" در بخش سمتراست و یا چپ صفحه بلاگر ویا در یک صفحه مجزاء قرار می گیرد ) . یکی از خصایص جالباین لینک ها ، ایجاد یک جامعه ارتباطی ( شبکه ای ) بین وبلاگ نویسان می باشد . وضعیت اخیر وبلاگ و وبلاگ نویسی : وبلاگ و وبلاگ نویسی همچنان روند توسعه و گسترشخود را ادامه داده و هر روز بر تعداد وبلاگ نویسان افزوده می گردد .جامعه وبلاگنویسان را اقشار متفاوت جامعه تشکیل می دهند .( پیاده کنندگان نرم افزار ، طراحانوب ، متخصصین و کارشناسان فن آوری های اطلاعات و ارتباطات ، معماران اطلاعاتی ،روزنامه نگاران ، وکلاء ، متخصصین آموزشی ، مشاوران و محققین فن آوری اطلاعات ،سیاستمداران و ... ) . با توجه به جایگاه بسیار مهم وبلاگ نویسی برای روزنامهنگاران ، دانشگاه MIT در پائیز سال ۲۰۰۲ ، اقدام به ارائه یک واحد خاص برایدانشجویان نموده است .
وبلاگ چیست ؟
وبلاگ ، یک صفحه وب ( مشابه یک روزنامهشخصی ) و با قابلیت دستیابی عموم کاربران به آن است . وبلاگ ها ، بر اساس یک نظمخاص بهنگام و محتوی بلاگ نشاندهنده شخصیت مولف و یا مولفان آن می باشد . اولویتاستقرار و یا نشر مطلب بر اساس یک ساختار زمانی شکل می گیرد. در این حالت خوانندگانبلاگ ها همواره در ابتدا جدیدترین مطلب و یا مطالب منتشر شده را مشاهده و در صورتتمایل آن را مطالعه می نمایند .اکثر وبلاگ ها دارای یک خط فکری خاص بوده و به نوعیآن را دنبال می نمایند . مثلا" در صورتی که یک بلاگر علاقه مند به فن آوری باشد ،با جمع آوری مطلب از منابع متفاوتی نظیر : نمایشگاه ها ، سمینارها و یا سایت هایدیگر ، آنان را با فرمت مورد نظر در بلاگ خود ثبت و در اختیار مخاطبان خود قرار دهد . درصورتی که یک بلاگر علاقه مند به یک بیماری خاص بوده و مسائل علمی آن را به نوعیدنبال می نماید ، می تواند مقالات و موضوعات جدید منتشر شده در رابطه با بیماریمورد نظر را بر روی بلاگ خود منتشر نماید . در صورتی که یک بلاگر , علاقه مند بهمسائل اقتصادی می باشد ، می تواند با جستجو و یافتن مقالات جدید در رابطه بااقتصاد، آنان را بر روی بلاگ خود منتشر نماید . برخی از وبلاگ نویسان از بلاگ خودبه منزله یک آلبوم عکس و یا بریده روزنامه ها ( شکل خاصی از یک حافظه online ) استفاده می نمایند. زمانی که بلاگر یک لینک مناسب را در این خصوص پیدا نماید و یااطلاعاتی خاصی را که قصد دارد آنان را بخاطر بسپارد ، آنان را بر روی بلاگ خود قرارمی دهد .بلاگ یک محیط الکترونیکی قابل جستجو را فراهم که علاقه مندان می توانند بااستفاده از یک مرورگر وب و در هر نقطه ای از جهان به محتویات آنان دستیابی داشتهباشند.
یکی از ویژگی هائی که در تمامی بلاگ ها به نوعی رعایت می شود ، ماهیتانتشار و استقرار اطلاعات بر روی بلاگ بر اساس یک نظم زمانی خاص است ( تقویماطلاعاتی ) . وبلاگ مشابه یک مجله و یا روزنامه online می باشد که مولف آن می توانددر ارتباط با موضوعات متفاوت در زمان دلخواه ، در آن اطلاعاتی را درج و منتشرنماید. تعداد زیادی از بلاگ ها دارای مجموعه ای جالب و ارزشمند از لینک ها به سایربلاگ ها ویا سایت هائی می باشند که مولف بلاگ آنان را مثبت و مفید ارزیابی مینماید.
برخی از ویژگی های وبلاگ ها عبارتند از :
سبک و شیوه بلاگ ها عموما" شخصی ، غیررسمی و یا خودمانی است . با استفاده از ابزارهای رایگان موجود بر روی وبمی توان به سادگی اقدام به ایجاد و نشر اطلاعات بر روی وبلاگ ، نمود.
وبلاگ هااز لحاظ کیفیت ، محتوی و اهداف دارای گونه های متعددی بوده و هر یک می توانندمخاطبان خاص خود را دارا باشند ( نظیر تیراژ روزنامه ) . وبلاگ ها در اواسط دهه ۹۰مطرح و به سرعت و همزمان با ارائه ابزارهای ساده نشر و ایجاد وبلاگ ،نظیر Blogger.com رشد و مورد استقبال قرار گرفتند. در این راستا وبلاگ ها ی متعددی ،ایجاد گردیده است (از بلاگ هائی که شامل دفترچه خاطرات online بوده که منعکس کنندهفعالیت ها و تجارب روزانه نویسنده بوده تا بلاگ هائی خصوصی و یا کوچک که صرفا" شاملتوضیحاتی اندک و لینک به سایر موضوعات است ) .اکثر وبلاگ ها مبتنی بر متن می باشند .در این رابطه وبلاگ هائی نیز وجود دارد که علاوه بر استفاده متن از سایر اقلاماطلاعاتی نظیر صوت ، تصاویر و کلیپ های ویدئوئی نیز استفاده می نمایند( بلاگ تصویری ( Photoblog ) ، بلاگ ویدئوئی ( Videoblogs ) ، بلاگ های صوتی ( Audioblog ) ) . هرموجودیت در یک وبلاگ بنوعی به سایر اطلاعات ، اشاره می نماید. مولفین وبلاگ ها بهسایر وبلاگ ها لینک و بگونه ای آنان را بر اساس موضوعات متفاوتی تقسیم بندی نمودهتا امکان استفاده مناسب و سریع از سایر وبلاگ ها باتوجه به موضوعات مربوطه دراختیار کاربران قرار گیرد. خوانندگان یک وبلاگ می توانند از هر نقطه ای در وبلاگ کهتمایل دارند ، مطالعه خود را شروع نمایند :در ابتدا مطالب و نوشته های جدید منتشرشده بر روی بلاگ را مشاهده نمایند و یا با استفاده از امکان جستجو و یا لینک بهسایر بلاگ ها ، اطلاعات قدیمی منتشر شده را مطالعه نمایند . در زمان مطالعه یک بلاگ، خوانندگان می تواند آن را با اولویت های متفاوتی مطالعه نمایند : زمانی ( مطالعهبر اساس زمان و تاریخ انتشار مطلب ) ، موضوعی و یا جستجو بر اساس کلید واژه هایخاصی . وبلاگ ها ، اغلب شامل یک Blogroll بوده که شامل لیستی از لینک ها به سایروبلاگ هائی است که مولف وبلاگ آنان را پیشنهاد ، می نماید . تعداد زیادی از وبلاگها این امکان را برای خوانندگان خود فراهم می نمایند که نقطه نظرات خود را در رابطهبا موضوع منتشر شده بر روی سایت اعلام نمایند . یکی از نکات جالب در رابطه با بلاگها ، سادگی آنان می باشد . وب سایت ها معمولا" دارای یک صفحه اصلی به همراه مجموعهای از لینک ها به سایر صفحات برای مشاهده اطلاعات تکمیلی ،می باشند. سایت Srco بهاین سبک ایجاد شده است و ده ها صفحه اطلاعاتی تحت یک صفحه اصلی سازماندهی ، میشوند. اکثر وب سایت ها دارای چنین ساختاری می باشند . یک وبلاگ دارای ساختاری بهمراتب ساده تر است :
-
یک وبلاگ شامل صفحه ای مشتمل بر مجموعه ای از Entry ،است. یک وبلاگ ممکن است دارای آرشیو مطالب منتشر شده قدیمی نیز باشد، ولی صفحه اصلییک بلاگ دارای جایگاهی خاص بوده و توجه تمامی مخاطبان را به خود جلب می نماید .
-
یک وبلاگ معولا" حالت عمومی داشته و امکان مشاهده و مطالعه آن در اختیار عمومخواهد بود .
-
موجودیت ها ی موجود در بلاگ معمولا" متعلق به یک و یا چندین مولفمی باشد .
-
موجودیت های منتشر شده در یک بلاگ از تفکری هوشمندانه ، تبعیت مینمایند. مثلا" در صورتی که مولف یک بلاگ، لینک مناسبی را پیدا نماید ، می تواند درصورت تمایل آن را در وبلاگ خود معرفی نماید .
-
ابزارهای استفاده شده توسطمولفین وبلاگ ها ،عموما" ساده بوده و امکان افزودن موجودیت های متفاوت در زماندلخواه ، وجود خواهد داشت .
-
یک وبلاگ بر اساس اولویت و نظم زمانی خاصیسازماندهی می شود ( از جدید ترین مطالب منتشر شده به سمت قدیمی ترین مطالب منتشرشده ) در حال حاضر وبلاگ های متعدد و در زمینه هائی گوناگون نظیر : سیاسی ، حقوقی ،اجتماعی ، فرهنگی ، علمی و سایر موارد وجود دارد .ایجاد وبلاگ متعلق به یک قشر خاصاز جامعه نبوده و اقشار متفاوت جامعه با موقعیت شغلی متفاوت اقدام به ایجاد وبلاگمی نمایند ( رئیس جمهور برخی کشورها ، دانشجویان ،اساتید دانشگاه، هنرمندان ،روزنامه نگاران ) شاید این سوال مطرح گردد که چرا وبلاگ ها تا این اندازه متدوالشده اند ؟ یکی از تولید کنندگان نرم افزار بلاگر در این رابطه می گوید که " من فکرمی کنم علت این موضوع به این مطلب برمی گردد که آنان چیزی برای گفتن دارند. دردنیائی که شاید فرصتی برای گفتن به آنان داده نمی شود و یا امکان بیان عقاید و نقطهنظرات خود را ندارند ولی می دانند که می بایست بگویند. شاید وبلاگ بهترین گزینه دراین رابطه باشد." وبلاگ ها بسرعت متدوال و برخی از وبلاگ ها دارای صدها هزارخواننده در طی یک روز می باشند. خوانند گان متعددی اخبار مورد نظر خود را قبل ازمطالعه روزنامه از طریق وبلاگ ها بدست می آورند . مثلا" می توان با مراجعه به یکوبلاگ از آخرین اخبار مربوط به چاپ کتب جدید و دنبال نمودن آخرین پیشرفت ها واکتشافات ایجاد شده در زمینه های متفاوت علوم ، آگاه گردید .برخی وبلاگ ها صرفا" دارای یک مولف می باشند و برخی دیگر به صورت گروهی اداره می شوند . عملکرد برخی ازوبلاگ ها نظیر پرتال بوده و خوانندگان را به سایر وبلاگ ها هدایت می نمایند. یکبلاگر خوب می بایست هم دارای مهارت در زمینه نوشتن وهم مهارت های خاصی در زمینهویرایش باشد .بلاگرها اغلب مجموعه ای از اطلاعات و مهارت ها را در زمینه هایمتفاوتی در اختیار علاقه مندان قرار می دهند (باستان شناسی :( http://www.cronaca.com/ ) ، علوم متفاوت ( http://www.futurepundit.com/ ) ،ادبیات معاصر ( http://www.۲blowhards.com/ ) . وبلاگ ها از مجلات و روزنامه هادارای کارآئی بمراتب بیشتری بوده و و تعداد زیادی از بلاگ ها دارای یک بخش با نام " نقطه نطرات " بوده که خوانند گان می توانند نقطه نظرات ارائه شده توسط سایر خوانندگان را مطالعه و نظر خود در این رابطه بیان نمایند . با توجه به ویژگی فوق ،نویسنده یک وبلاگ علاوه بر ارائه نظر و دیدگاه خود می تواند پس از گذشت چندین ساعت، بازخورد آن را داشته باشد و در صورت لزوم نقد و بررسی مجدد در ارتباط با یک مطلبرا ارائه نماید . blogosphere ، محلی غیرمتمرکز ، خودجوش و قدرتمند برای ارائه یکموضوع و تمرکز بر آن را به خوبی ارائه می نماید.وبلاگ ها یک ساختار عقلانی و منطقیبرای ارائه نقطه نظرات میلیون ها خواننده را فراهم می نمایند .یک وبلاگ بندرت اهدافمالی را دنبال می نماید. از جمله اهداف وبلاگ نویسان می توان به تمایل آنان بهمنظور برقراری ارتباط با دیگران ، معرفی توانمندی ها و سرگرمی ، اشاره نمود (شایدهم ترکیبی از سه مورد) . بلاگ ها ، تبعیض ها و محدودیت های موجود در ارتباط بامنابع رسانه ای دیگر را از میان بر می دارند . تعداد زیادی از خوانند گان روزنامهها بر این اعتقاد هستند که روزنامه ها و ایستگاههای سخن پراکنی ، دارای شرایط بهینهو مناسبی برای آزادهای مدنی نمی باشند .این موضوع در رابطه با وبلاگ ها صدق نمینماید . وبلاگ ها در عرصه های متفاوتی و در ارتباط با مسائل متفاوت سیاسی ، احتماعیو فرهنگی ،اقدام به نشر اطلاعات نموده و مخاطبان با رویکردی کاملا" آزادنه قادر بهمطالعه مطالب منتشر شده و در صورت تمایل بیان دیدگاه خود در ارتباط با آن میباشند.متداولترین وبلاگ ها به منزله بهترین وبلاگ نبوده و این موضوع کاملا" نسبیاست .از امکانات ارائه شده توسط مراکز متعددی می توان به منظور ایجاد یک وبلاگرایگان استفاده نمود(: http://www.blogger.com ) اولین نرم افزار جامع و سیستمایتکبه منظور ایجاد و بلاگ در سال ۱۹۹۹ ارائه و از آن زمان تاکنون ، میلیون ها بلاگجدید ایجاد شده است .
کاربرد وبلاگ ها
وبلاگ ها دارای مزایا و دستاوردهایمتعددی می باشند که به برخی از آنان اشاره می گردد :
انتخاب مطلب ( داده ) : میزان تولید و نشر اطلاعات در سطح جهان به سرعت در حال پیشرفت بوده و روندی کاملا" تصاعدی را طی می نماید . بدیهی است در چنین وضعیتی ، حتی امکان مطالعه بخش اندکی ازآنان نیز وجود نداشته و ما مستلزم استفاده از روش ها و مکانیزمهائی به منظورفیلترینگ اطلاعات و یافتن اطلاعات مورد نظر در یک رابطه خاص بدون از دست دادن منبعارزشمند و محدود زمان می باشیم . وبلاگ ها با تمرکز بر روی یک موضوع خاص می توانندبستری مناسب برای ارائه اطلاعات را فراهم نمایند . با مطالعه و خواندن مطالب منتشرشده بر روی یک وبلاگ که توسط فردی با علایق مشترک با شما تهیه و منشتر شده است ،احتمال یافتن مطالب مورد نظر در زمانی معقول فراهم می گردد. با ترکیب و جمع بندیمطالب منتشر شده در ارتباط با یک موضوع خاص از چندین وبلاگ انتخابی، می توان بهمجموعه ای از اطلاعات مورد علاقه، دست یافت . با توجه به اینکه وبلاگ ها خلاصه ایاز سایر موضوعات مربوط به دیگران را نیز ارائه می نمایند ، آنان یک دید اطلاعاتیمناسب در ارتباط با یک موضوع را به مخاطب خود منتقل می نمایند. مطالب و موضوعاتی کهدر چندین وبلاگ مورد توجه قرار می گیرد به خواننده امکان آگاهی از نقطه نظرات چندینوبلاگ نویس را در ارتباط با یک موضوع خاص ، خواهد داد . بدین ترتیب خواننده قبل ازمطالعه تمام مطلب ، دید مناسبی نسبت به آن را پیدا نماید . به فرآیند فوق ، triangulation گفته می شود .
مدیریت دانش و تجارب شخصی : محتویات وبلاگ بهمنزله یک بایگانی از افکار و اندیشه های وبلاگ نویسان آن بوده که در مقاطع زمانیمتفاوتی نوشته شده و در صورت نیاز به اطلاعاتی خاص می توان با استفاده از مراکزجستجو و بر اساس یک کلید واژه خاص به آنان مراجعه نمود. وجود لینک ها ی متعدد مرتبطبا یک موضوع خاص که توسط مولف یک وبلاگ مشخص می گردد ، امکان دنبال نمودن وضعیتموجود در رابطه با یک موضوع خاص را در اختیآر علاقه مندان قرار می دهد .
ارتباطدو سویه : همانگونه که در بخش قبل اشاره گردید ، وبلاگ ها به محیط و یا رسانهمحاوره ای برای مباحث عمومی و تخصصی تبدیل و امکان تعامل اطلاعاتی بین وبلاگ نویسانو خوانندگان از یکطرف و خوانندگان با خوانندگان از طرف دیگر فراهم می گردد . ویژگیفوق از ماهیت دوطرفه بودن وب به نحو احسن استفاده و آن را در جهت اهداف خود بکار میگیرد.
جامعه شبکه ای : پدیده وبلاگ نویسی فرصت ها و پتانسیل های مناسبی را درجامعه شبکه ای ، ایجاد می نماید. نویسندگان وبلاگ ها به مرور زمان توسط خوانندگانخود شناخته خواهند شد. بدین ترتیب آنان در معرض فرصت هائی قرار خواهند گرفت که شایدهرگز تصور آن را نمی کردند. در جامعه شبکه ای هر شخص می تواند دارای سهمی در تولیدو ارائه اطلاعات داشته باشد و خود نیز می تواند از دستاوردهای اطلاعاتی دیگراناستفاده نماید. شبکه فوق نظیر شبکه های نظیر به نظیر بوده که یک کامپیوتر می توانددر یک لحظه از منابع موجود بر روی سایر کامپیوترها استفاده نماید و هم می تواندمنابع مورد نظر بر روی سیستم خود را جهت استفاده در اختیار سایر کامپیوترها قراردهد . جامعه شبکه ای دارای ایستگاههائی ( انسان ) است که در آن هر یک سهمی در تولیدو ارائه اطلاعات و استفاده از اطلاعات دیگران را بر عهده خواهند داشت .
روتینگاطلاعات : وبلاگ ها دارای تاثیری مثبت در خصوص چرخش آزادنه اطلاعات در یک جامعهاطلاعاتی می باشند . خواننده و نویسنده یک وبلاگ اغلب به یک جامعه و یا سازمانیکسان تعلق نداشته و برای ارتباط بین آنان مرز خاصی وجود نخواهد داشت . بدین ترتیبما شاهد تقابل افکار ، اندیشه ها در یک مقیاس گسترده و جهانی بوده که زمنیه یکجامعه اطلاعاتی را ایجاد می نماید . ایجاد چنین روابطی در دنیای خارج از وبلاگ امریمشکل و گاها" غیر ممکن است .
فن آوری و وبلاگ
فن آوری ها و مهارت های لازمدر خصوص وبلاگ ها به سرعت در حال تغییر و تحول می باشد.علت این همه سرعت را می تواندر عوامل زیر جستجو نمود :
عدم وجود انحصار :عملیات یک وبلاگ به یک نرم افزارخاص و انحصاری و یا امکاناتی که صرفا" در اختیار یک سازمان خاص است ، وابسته نمیباشد. وبلاگ نویسان در حوزه عملکرد وبلاگ خود دارای آزادی عمل مناسبی می باشند و درهر زمان می توانند شکل ظاهری ، لی اوت و یا محتویات آن را تغییر داده و یا ویژگیهای جدیدی را بدون کسب اجازه یک مقام خاص به آن اضافه نمایند. .وبلاگ ها بستر لازمبرای خلاقیت انسان را در تمامی زمنیه ها ارائه نموده و هر یک از ساکنین این کرهخاکی قادر به شکوفائی خلاقیت خود و آفرینش محصولات متفاوت اطلاعاتی ، خواهند بود. تعداد و تنوع گسترده کاربران : تمامی افرادی که در یک جامعه مدرن اطلاعاتی زندگی میکنند ، تمایل به انتشار تجارب خود ، استفاده از تجارب دیگران ، دریافت بازخورد سریعنسبت به موارد منتشر شده ، ارزیابی نتایج و بهبود دانش و تجارب خود را دارند( فردایمان بهتر از امروز و امروزمان بهتر از دیروز ) . وبلاگ ها یک شبکه ارتباطیقدرتمند را ایجاد نموده و پس از طرح یک ایده و یا موضوع جدید در وبلاگ ، شاهد حرکتسریع آن در شبکه ارتباطی خواهیم بود. بدین تریتب درصورت ارائه یک مطلب ارزشمند وصحیح ، امکان استفاده از آن در سریعترین زمان ممکن برای دیگران فراهم شده و درصورتی که مطلب منتشر شده نادرست باشد ، نویسنده آن با دریافت سریع بازخوردهای موردنظر و بررسی آنان ، می تواند اشتباه خود را در اسرع وقت تصحیح نماید. ارتباط شغلیوبلاگ نویسان : تعداد زیادی از وبلاگ نویسان خود پیاده کنندگان نرم افزار می باشند . در چینین مواردی آنان به عنوان وبلاگ نویس قادر به تشریح ویژگی های جدید یک محصولبا کیفیتی مطلوبتر و با استفاده از فن آورهای متعدد خواهند بود .
چه تعداد بلاگوجود دارد ؟
Blogcount.com ، از جمله مراکزی است که اطلاعات مناسب و دقیقی دررابطه با وبلاگ ها در سراسر جهان را جمع آوری و گزارشات متعددی را در این خصوصارائه می نماید. در ژوئن سال ۲۰۰۳ ، تعداد وبلاگ ها بین ۴ / ۲ تا ۹ / ۲ میلیون ،برآورد شده است . در صورتی که ظرفیت هر وبلاگ را معادل پنجاه کیلو بایت در نظربگیریم ، blogosphere ظرفیتی معادل ۸۱ گیگابایت را خواهد داشت .
وبلاگ ها متعلقبه چه افرادی هستند ؟
بر اساس بررسی انجام شده توسط موسسه تحقیقاتی Jupiter ،تقریبا" دو درصد کاربران اینترنت دارای بلاگ می باشند. اکثریب قریب به اتفاق افرادیکه دارای وبلاگ می باشند به صورت Dial-up به اینترنت دستیابی نموده و بیش از نیمیاز آنان دارای درآمدی پائین تر از شصت هزار دلار در سال! می باشند.هفتاد درصد بلاگها متعلق به افرادی است که بیش از پنج سال است که از اینترنت استفاده می نمایند . ( منبع Blogging by the number ) . بیش از پنجاه درصد وبلاگ هائی که توسط موسسه بینالمللی تکنولوژی و علوم انسانی ، پیمایش شده است نشاندهنده این واقعیت است که آنانبه زبان انگلیسی نوشته شده و ده زبان برتری که وبلاگ ها با آنان نوشته شده اند بهترتیب : پرتقالی ، لهستانی ، فارسی ، فرانسوی ،اسپانیائی ، آلمانی ، ایتالیائی ،هلندی و ایسلندی می باشند .
چه کسانی وبلاگ ها را مطالعه می نمایند ؟
موسسهتحقیقاتی Jupiter در بررسی خود اعلام نموده است که صرفا" چهار درصد از کاربراناینترنت ، اقدام به مطالعه و خواندن وبلاگ ها می نمایند . وبلاگ ها ، عموما" توسطمردان خوانده می شوند ( شصت درصد مردان و چهل درصد زنان ) . کاربران خانگی اینترنتکه مجموع درآمد آنان بیش از شصت هزار دلار در سال می باشد ، شصت و یک درصد ازخوانند گان وبلاگ ها را تشکیل می دهند . بیش از پنجاه و چهار درصد از گزینه Dial-up و چهل و شش درصد از گزینه Broadband برای دستیابی به اینترنت استفاده می نمایند . هفتاد و سه درصد از خوانند گان وبلاگ ها بیش از پنج سال است که از اینترنت استفادهمی نمایند( منبع : Blogging by the Numbers )
نکاتی جالب در رابطه با وبلاگ ها
بیش از ده هزار Domain ثبت شده در ریجستری whois دارای واژه "blog" می باشد .
بلاگ ها بطور متوسط در هر سه روز یک مرتبه بهنگام می گردند . ( بر اساس مطالعهغیررسمی ارائه شده توسط BlogCount )
بر اساس بررسی موسسه تحقیقاتی Nielsen/NetRatings ، در ماه می سال ۲۰۰۳ ، LiveJournal ، شصت و پنجاهمین رتبه رادر بین سایت های متداول بر روی اینترنت به خود اختصاص داده بود . ( هر ده روز یکصدد و هشتاد و چهار هزار بازدید کننده )
خلاصه
اشتراک دانش یکی از مهمتریندستاوردهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات می باشد. بدین منظور می توان از روش هایمتفاوتی نظیر شرکت در همایش ها ، مباحث علمی ، کتاب ، روزنامه ها و سایر موارد دیگر، استفاده نمود. هر یک از روش های فوق دارای مزایا و محدودیت های مختص به خود میباشند . محدودیت زمانی ، مکانی و میزان تعامل اطلاعاتی با مخاطبان از جمله چالش هایاساسی در ارتباط با هر یک از روش های فوق می باشد . نشر اطلاعات و دانش شخصی بااستفاده از پتانسیل های وب ( نظیر انتشار مقالات ) و وبلاگ ها ، ضمن غلبه برمحدودیت های زمانی و مکانی ، حق انتخاب مخاطب را ارج نهاده و بستری مناسب برایتعاملات اطلاعاتی دوسویه را فراهم نماید. انتشار دانش و تجارب شخصی در قالب وبلاگها ، گزینه ای پیشرفته و مناسب در ارتباط با امر تحقیقات و اطلاع رسانی صحیح و بهموقع می باشد. توسعه پایدار در هر کشوری مستلزم ارج نهادن به امر تحقیق و پژوهش واطلاع رسانی سریع و صحیح است . در صورتی که پدیده وبلاگ نویسی را از این زاویه موردتوجه قرار دهیم به جایگاه ارزشمند آنان در ایجاد شبکه های گسترده نشر دانش وارتباطی بیشتر پی خواهیم برد( دریافت سریع بازخوردها در ارتباط با ایده های ارائهشده ، تسهیل در ارتباط بین محققین ، طبقه بندی محتوی در زمنیه های مختلف ) .