همایش کویر نوردی "کویر شباهنگ"

همایش کویر نوردی "کویر شباهنگ"

همایش کویر نوردی "کویر شباهنگ" در روز جمعه 22 آذرماه  ساعت 8 صبح برگزار میشود جهت ثبت نام با شماره 03538277650 داخلی 113 تماس بگیرید.