همایش ورزش صبحگاهی "دوشنبه های ورزشی"

همایش ورزش صبحگاهی "دوشنبه های ورزشی"


همایش ورزش صبحگاهی "دوشنبه های ورزشی"

همایش ورزش صبحگاهی "دوشنبه های ورزشی" ویژه بانوان همزمان با سراسر کشور دوشنبه 29 مهرماه، ساعت 8:00 صبح در پارک وحدت امامشهر برگزار میشود.