همایش دوچرخه سواری

همایش دوچرخه سواری


همایش دوچرخه سواری

 
 
 به مناسبت هفته حمل ونقل
 
 پنجشنبه ۲۵ آذرماه ساعت ۶:۳۰صبح
 
 ازشهرداری مرکزی "باغ ملی"