همایش دوچرخه سواری "177"

همایش دوچرخه سواری "177"


همایش دوچرخه سواری "177"

همایش دوچرخه سواری در روزپنج شنبه 18مهرماه ساعت ۶:۳۰  ازمیدان آزادی به سمت حسینیه شهداء چهارمنار برگزار میشود.