همایش دوچرخه سواری به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر

همایش دوچرخه سواری به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر


همایش دوچرخه سواری به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر

 
 
 
 
پنجشنبه  ۲ تیر ماه ساعت ۶:۳۰صبح
 
ازشهرداری مرکزی "باغ ملی"  به سمت گلزار شهدای خلدبرین