همایش دوچرخه سواری به مناسبت روز مهندس

همایش دوچرخه سواری به مناسبت روز مهندس


همایش دوچرخه سواری به مناسبت روز مهندس

 
 پنجشنبه ۷ بهمن ماه ساعت ۷:۳۰ صبح
 
میدان آزادی به سمت خیابان سید گلسرخ، بازارچه ابوالمعالی