همایش تجلیل از معلمان نمونه در فرهنگسرای شهرداری به روایت تصویر