نور افشانی به مناسبت آغاز دهه فجر و ورود امام خمینی(ره)به میهن در میدان امام رضا (ع)

نور افشانی به مناسبت آغاز دهه فجر و ورود امام خمینی(ره)به میهن در میدان امام رضا (ع)


نور افشانی به مناسبت آغاز دهه فجر و ورود امام خمینی(ره)به میهن در میدان امام رضا (ع)