نورافشانی به مناسبت عیدمباهله

نورافشانی به مناسبت عیدمباهله

 نورافشانی به مناسبت عیدمباهله

۱۰ نقطه از محلات شهر یزد