نكات مهم در عمليات نجات

نكات مهم در عمليات نجات
در يك عمليات نجات معمولاً بايد چند نكته مهم را رعايت كرد كه به شرح زيراست :
1_ خونسردي كامل و نترسيدن ازصحنه حادثه يا كنترل اعصاب و روان .
2_ از افرادي كه مكان حادثه را مي شناسند ، دقيقاًمشخصات محل افرادي كه درآن مكان سكونت يا كارمي كردند را سئوال كنيد تا هنگام عمليات نجات و اطفاي حريق با سرعت و دقت بيشتري كار كنيد .
3_ با توجه به شناخت توان نيروهاي نجاتگر( از نظر آمادگي جسماني _ روحي و تخصصي ) حاضر در عمليات ، بايد از آنها به تناسب استفاده كرد .
4_ بايستي با سرعت عمل ، از حداقل زمان حداكثر استفاده را كسب كرد .
5_ بهره وري ازكمترين امكانات و تجهيزات موجوددرعمليات ازنكات مهم پاسخگويي درصحنه آسيب مي باشد .
6_ خارج كردن افراد مصدوم و گرفتار در حادثه به ترتيب اولويت : اول كودكان ، دوم افراد مسن و سالخورده ، سوم بانوان ، چهارم آقايان ( اين ترتيب گاهي در عمليات بنابرصلاحديد فرمانده گروه تغيير مي يابد .
7_ برحسب شكل وقوع حادثه ، نوع عمليات مربوط به آن را تعيين كنيد .
8_ قطع سريع سيستم آب ، برق و گازرساني محل حادثه .
9_ اگر در مهار آتش سوزي از خاموش كننده هاي دستي و يا لوله آب آتش نشاني استفاده مي كنيد ، به صورت ( جارويي ) يا رفت و برگشت كوتاه ، مواد اطفايي را روي آتش بپاشيد .
10_ برحسب نوع آتش و مواد سوختني ، بايد از مواد اطفايي خاص آن استفاده شود . حتماً سعي كنيد كه مركز آتش را پيدا كنيد و مواد اطفايي را برآن محل بريزيد ؛ زيرا آتش سريع تر خاموش مي شود .
كار گروهي در عمليات نجات
انجام عمليات نجات احتياج فراوان به همكاري و كارگروهي و به اصطلاح كار دسته جمعي دارد ؛ به همين دليل است كه از آغاز آموزش بايستي اهميت فوق العاده همكاري و كارگروهي را به افراد سرويس نجات به طور دائم تذكر و روح همكاري را در آنها پرورش داد .
• روح همكاري به طريق زير پرورش داده مي شود :
الف . تشكيل تيم هاي كار ، حتي براي ساده ترين تمرين هاي آموزشي .
ب . تعيين يك فرمانده آموزش ديده براي هرگروه .
ج . اجازه دهيم كه روح همكاري طبيعي در گروه تقويت شود .
د . هويت اعضا هر گروه را محفوظ بداريم و احترام قائل شويم و حتي الامكان از تعويض افراد گروه هاي مختلف با هم خودداري كنيم . اين تدبير ، حس دوستي افراد با يكديگر رادرداخل گروه تقويت و تفاهم بهتري بين افراد گروه ايجاد مي كند .
ه . كفايت و وضع كلي يك گروه را با گروه ديگر مقايسه كنيم ( ارزيابي )
 
منبع:
برگرفته از سايت سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري مشهد