نكات مهم در عمليات نجات

نكات مهم در عمليات نجات


نكات مهم در عمليات نجات
در يك عمليات نجات معمولاً بايد چند نكته مهم را رعايت كرد كه به شرح زيراست :
1_ خونسردي كامل و نترسيدن ازصحنه حادثه يا كنترل اعصاب و روان .
2_ از افرادي كه مكان حادثه را مي شناسند ، دقيقاًمشخصات محل افرادي كه درآن مكان سكونت يا كارمي كردند را سئوال كنيد تا هنگام عمليات نجات و اطفاي حريق با سرعت و دقت بيشتري كار كنيد .
3_ با توجه به شناخت توان نيروهاي نجاتگر( از نظر آمادگي جسماني _ روحي و تخصصي ) حاضر در عمليات ، بايد از آنها به تناسب استفاده كرد .
4_ بايستي با سرعت عمل ، از حداقل زمان حداكثر استفاده را كسب كرد .
5_ بهره وري ازكمترين امكانات و تجهيزات موجوددرعمليات ازنكات مهم پاسخگويي درصحنه آسيب مي باشد .
6_ خارج كردن افراد مصدوم و گرفتار در حادثه به ترتيب اولويت : اول كودكان ، دوم افراد مسن و سالخورده ، سوم بانوان ، چهارم آقايان ( اين ترتيب گاهي در عمليات بنابرصلاحديد فرمانده گروه تغيير مي يابد .
7_ برحسب شكل وقوع حادثه ، نوع عمليات مربوط به آن را تعيين كنيد .
8_ قطع سريع سيستم آب ، برق و گازرساني محل حادثه .
9_ اگر در مهار آتش سوزي از خاموش كننده هاي دستي و يا لوله آب آتش نشاني استفاده مي كنيد ، به صورت ( جارويي ) يا رفت و برگشت كوتاه ، مواد اطفايي را روي آتش بپاشيد .
10_ برحسب نوع آتش و مواد سوختني ، بايد از مواد اطفايي خاص آن استفاده شود . حتماً سعي كنيد كه مركز آتش را پيدا كنيد و مواد اطفايي را برآن محل بريزيد ؛ زيرا آتش سريع تر خاموش مي شود .
كار گروهي در عمليات نجات
انجام عمليات نجات احتياج فراوان به همكاري و كارگروهي و به اصطلاح كار دسته جمعي دارد ؛ به همين دليل است كه از آغاز آموزش بايستي اهميت فوق العاده همكاري و كارگروهي را به افراد سرويس نجات به طور دائم تذكر و روح همكاري را در آنها پرورش داد .
• روح همكاري به طريق زير پرورش داده مي شود :
الف . تشكيل تيم هاي كار ، حتي براي ساده ترين تمرين هاي آموزشي .
ب . تعيين يك فرمانده آموزش ديده براي هرگروه .
ج . اجازه دهيم كه روح همكاري طبيعي در گروه تقويت شود .
د . هويت اعضا هر گروه را محفوظ بداريم و احترام قائل شويم و حتي الامكان از تعويض افراد گروه هاي مختلف با هم خودداري كنيم . اين تدبير ، حس دوستي افراد با يكديگر رادرداخل گروه تقويت و تفاهم بهتري بين افراد گروه ايجاد مي كند .
ه . كفايت و وضع كلي يك گروه را با گروه ديگر مقايسه كنيم ( ارزيابي )
 
منبع:
برگرفته از سايت سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري مشهد