نصب پرچم در میادین اصلی شهر

نصب پرچم در میادین اصلی شهر