نشست هم اندیشی و تعامل بهتر با معاونت اجتماعی نیروی انتظامی یزد

نشست هم اندیشی و تعامل بهتر با معاونت اجتماعی نیروی انتظامی یزد


نشست هم اندیشی و تعامل بهتر با معاونت اجتماعی نیروی انتظامی یزد

نشست هم اندیشی و تعامل بهتر با معاونت اجتماعی نیروی انتظامی یزد
پیرامون اسیب های اجتماعی و امنیت اخلاقی