نشست هم اندیشی شهرداران مدارس با مدیر واحد های سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری

نشست هم اندیشی شهرداران مدارس با مدیر واحد های سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری


نشست هم اندیشی شهرداران مدارس با مدیر واحد های سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری

نشست هم اندیشی شهرداران مدارس با مدیر واحد های سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری در روزهای 3 و 4 دی ماه برگزار شد.