نشست هم اندیشی سمپوزیوم خشت خام با حضور هنرمندان انجمن تجسمی

نشست هم اندیشی سمپوزیوم خشت خام با حضور هنرمندان انجمن تجسمی


نشست هم اندیشی سمپوزیوم خشت خام با حضور هنرمندان انجمن تجسمی

نشست هم اندیشی سمپوزیوم خشت خام با حضور هنرمندان انجمن تجسمی درسازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی