نشست هماهنگی برنامه دهه امامت و ولایت ستاد مبشرغدیر شهرداری یزد

نشست هماهنگی برنامه دهه امامت و ولایت ستاد مبشرغدیر شهرداری یزد


نشست هماهنگی برنامه دهه امامت و ولایت ستاد مبشرغدیر شهرداری یزد