نتوانستیم از فرصتهای جهانی شدن درست استفاده کنیم

نتوانستیم از فرصتهای جهانی شدن درست استفاده کنیم


نتوانستیم از فرصتهای جهانی شدن درست استفاده کنیم

نتوانستیم از فرصتهای جهانی شدن درست استفاده کنیم
 
عباس ملازینلی: ثبت جهانی یزد فرصتهای ناب و بکری راایجاد کرد و موقعیتی را برای یزد به وجود آورد که هیچ شهر دیگری در کشور افتخار داشتن آن را ندارد اما متاسفانه نتوانستیم به درستی از آن استفاده کنیم ابتدا باید دید که چرا این اتفاق میسر نشد و چه عواملی در عدم تحقق آن نقش داشت.
 
همه مردم باید این پارامتر مهم جهانی شدن را با یک همت جمعی و با سرعت و شتاب ویژه ای به سطح حداقل های جهانی برسانند نه اینکه فرهنگ خود را تغییر دهیم بلکه اتفاقا با حفظ همین فرهنگ و نگرش و تاریخ بتوانیم امکان مراوده بیشتر را برقرار کنیم.