میز خدمت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در مسجد ملااسماعیل

میز خدمت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در مسجد ملااسماعیل


میز خدمت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در مسجد ملااسماعیل