مهرواره قصه گویی سبک بالان عاشق

مهرواره قصه گویی سبک بالان عاشق


مهرواره قصه گویی سبک بالان عاشقیادمان شهید محمدحسین ذوالفقاری

 موضوعات: قصه های سنگر، نمازوشهادت و...

قصه گویی۹۰ ثانیه ای: تمام گروه های سنی
قصه گویی ۱۵ دقیقه ای: ۱۲ سال به بالا

مهلت ارسال آثار: ۵بهمن ماه
زمان پخش آثار: ۱۳الی ۱۶ بهمن ماه