مهارتهای فردی و خودشکوفایی

مهارتهای فردی و خودشکوفایی


مهارتهای فردی و خودشکوفایی

مهارتهای فردی و خودشکوفایی، مدرس کلاس استاد منتطری میباشد که در روز چهارشنبه ۲۳ بهمن ماه ساعت ۱۶ در خیابان امام خمینی (ره)، فرهنگسرای خانواده شهرداری یزد برگزار میشود.